Privatumo ir pirkimo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB Dimedium Lietuva vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

  • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
  • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
  • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1. SĄVOKOS 

1.1 Duomenų valdytojas – UAB Dimedium Lietuva (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 110716141, registracijos adresas Islandijos pl. 217-13, LT-49165 Kaunas.

1.2 Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3 Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4 Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1 Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja loterijose ar konkursuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2 Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3 Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1 Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2 Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

3.2.1 Įmonės parduodamų prekių ir/ar paslaugų pardavimas klientams, Įmonės skolininkų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), elektroninio pašto adresas,  telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, kiti duomenys, susiję su prekių pardavimu ir/ar paslaugų teikimu.

Įmonės skolininkų administravimo, skolų perdavimo išieškoti tikslu gali būti tvarkomi klientų (skolininkų, fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įsiskolinimo suma, informacija apie suteiktas paslaugas ir/ar parduotas prekes, kiti su įsiskolinimu susiję duomenys.

Sutartys, PVM sąskaitos – faktūros ir kiti susiję dokumentai yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

Duomenys, susiję su Įmonės skolininkų administravimu, saugojami ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti sutartį, kurios šalis yra klientas kaip duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš su juo sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas), kai tam tikrus asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai (BDAR 6 str. 1 d. c punktas) bei būtinybė siekti teisėtų Įmonės interesų gerinti savo veiklą ir verslo sėkmės rodiklius (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).

3.2.2 Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

  • Vardas (-ai), elektroninio pašto adresas, užklausos, komentaro, ar nusiskundimo tekstas.
  • Užklausų, komentarų ir nusiskundimų duomenys saugomi 1 metus nuo jų pateikimo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas) ir duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).

3.2.3 Žaidimų, konkursų vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, telefono numeris, žinutė socialiniuose tinkluose (jei konkursas vykdytas socialiniuose tinkluose).

Laimėjusių dalyvių asmens duomenys yra saugomi iki dovanos išsiuntimo dienos.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

3.2.4 Elektroninė prekyba. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

  • Vardas (-ai), pavardė (-ės), pirkimų istorija, prekių pristatymo adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys, veterinarinės licencijos numeris.

Asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti. Kai kliento asmens duomenų nebereikia tvarkyti, priimamas sprendimas dėl jų sunaikinimo, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti suarchyvuoti pagal teisės aktų reikalavimus ar Įmonės vidinius lokalinius teisės aktus.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti sutartį, kurios šalis yra klientas kaip duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš su juo sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

3.2.5 Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

  • Vardas (-ai), pavardė (-ės), elektroninio pašto adresas.

Duomenys saugomi 5 metus po sutikimo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir VDAI vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas) ir būtinybė siekti teisėtų Įmonės interesų gerinti savo veiklą ir verslo sėkmės rodiklius (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).

4. NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMAS

4.1 Naujienlaiškių siuntimui Įmonė naudojasi trečiosios šalies „ReachMill“ paslaugomis. Trečioji šalis „ReachMill“ sėkmingam naujienlaiškių išsiuntimui naudoja tik naujienlaiškio gavėjo el. pašto adresą. „ReachMill“ privatumo politika yra pateikiama adresu:

„ReachMill“ privatumo politika: https://reachmill.com/reachmill-com-privacy-policy/#:~:text=This%20site%20stores%20explicitly%20provided,stored%20locally%20on%20this%20site. 

Siunčiamų naujienlaiškių atsisakyti galima kiekvieno gaunamo laiško apačioje paspaudus mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, atsakant į gautą laišką.

5. ELEKTRONINĖ PREKYBA

5.1 UAB Dimedium Lietuva elektroninė parduotuvė sukurta naudojantis „Imago EE“ platforma. Elektroninės prekybos tikslu surinkti duomenys yra saugomi „Imago EE“ serveriuose.

5.2 Mokėjimų priėmimui Įmonė naudoja „SEB“ mokėjimų surinkimo platformą. Mokėjimų priėmimo platformos privatumo politika yra pateikiama adresu:

  • „SEB“ privatumo politika: https://www.seb.lt/sites/default/files/tac/Privatumo_politika_LT.pdf.

5.3 Mūsų interneto svetainė yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL). Tokios parduotuvės internetinio adreso užraše yra raidė „s“: „https://“.

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1 Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

6.2 Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

6.3 Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

6.4 Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

7.1 Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

7.2 Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

8. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8.1 Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

8.2 Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

8.3 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

8.4 Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

8.5 Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

8.6 Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

8.7 Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

8.8 Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

8.9 Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1 Duomenų subjektas turi:

9.2 informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

9.3 pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1 Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

11. PIRKIMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

11.1  Norėdami užsisakyti prekes, į pirkinių krepšelį turite įtraukti norimas prekes. Norėdami pateikti užsakymą, užpildykite reikiamus duomenų laukelius ir pasirinkite tinkamą produktų gavimo būdą (Venipak kurjeris, Omniva paštomatas arba atsiėmimas pačiam iš Dimedium Lietuva sandėlio). Tada ekrane rodoma mokesčio suma, kurią galima sumokėti per banko nuorodą. Jei internetinėje parduotuvėje nėra tinkamo mokėjimo būdo, susisiekite su mumis el. Paštu info@platinumpet.lt ir jums bus išsiųsta sąskaita faktūra apmokėti banko pavedimu. 

11.2 Jei užsakytų prekių negalima pristatyti dėl prekių nebuvimo ar dėl kitų priežasčių, apie tai pirkėjui bus pranešta kuo greičiau, o sumokėti pinigai (įskaitant pristatymo išlaidas) bus grąžinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo išsiuntimo. 

12. PREKIŲ PRISTATYMAS 

12.1 Prekės siunčiamos tik Lietuvoje. Dėl tarptautinių klausimų prašome kreiptis į „PLATINUM GmbH & Co. KG“.  

12.2 Siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas, o atitinkama informacija apie kainą rodoma šalia siuntimo būdo. Pastovi „Omniva“ siuntų paštomato kaina visiems užsakymams yra 3,50 €. Venipak kurjeris 3,50€.  Prekes galite nemokamai atsiimti adresu Islandijos pl. 217 - 13, Kaunas (dirba I – iV 8:00 – 17:00, V - 08:00 - 15:45). Nemokamas siuntimas taikomas užsakymams virš 35 Eur. 

12.3 Siuntos Lietuvoje pirkėjo nurodytą paskirties vietą pasiekia per 2-3 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo.  Prašome laikyti telefoną šalia ir įjungti tą dieną, kai prekės turi pristatyti kurjeris.  

13. TEISĖ ATSISAKYTI PREKIŲ

13.1 Gavęs užsakymą, pirkėjas turi teisę per 14 dienų atsisakyti elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių. Pagal prievolių įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje išvardytas sąlygas. Tačiau pradarius pakuotę, prekių grąžinti nebegalima.

13.2 Norint pasinaudoti 14 dienų grąžinimo teise, užsakytos prekės negali būti naudojamos jokiu kitu būdu, išskyrus tai, kas būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui patikrinti tokiu būdu, kuris leidžiamas tikrinant prekes fizinėje parduotuvėje.

13.3 Norint grąžinti prekes, reikia pateikti prašymą atsisakyti prekių įsigijimo. Prašymą grąžinti prekes siųskite el. paštu info@platinumpet.lt ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gavimo. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas, išskyrus atvejus, kai grąžinimo priežastis yra tai, kad grąžinama prekė neatitinka užsakytos prekės kokybės (pvz. prekė brokuota ar pasibaigęs galiojimo laikotarpis). Pirkėjas privalo grąžinti prekes per 14 dienų nuo paraiškos pateikimo arba pateikti įrodymą, kad per minėtą laikotarpį jis perdavė prekes kurjeriui

13.4 Gavus grąžintas prekes, per 14 darbo dienų grąžiname sumokėtus pinigus.